donderdag 24 maart 2011

HÀNH TRANG VÀO ĐỜI: TỔNG HỢP LỜI KHUYÊN ĐẮC NHÂN TÂM

HÀNH TRANG VÀO ĐỜI: TỔNG HỢP LỜI KHUYÊN ĐẮC NHÂN TÂM: "1. 'Thất bại là mẹ của thành công' nếu như người ta biết ' Thấm Thía' và ghi nhớ thất bại ấy mà thôi. Còn như thành công rồi mà đâm ra ..."

Geen opmerkingen: